POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

 

Dla naszej firmy ważna jest nie tylko by dostarczać najwyższej jakości meble z rattanu naturalnego marki RattaNeo. Przywiązujemy również dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też szanujemy Państwa prywatność i pragniemy, aby mogli nam Państwo zaufać tak samo w kwestii ochrony danych, jak i najwyższej jakości markowych mebli z rattanu naturalnego. Każdorazowo w jasny i zrozumiały sposób informujemy Państwa o tym, do czego potrzebne są nam dane osobowe oraz czy i jak długo przechowujemy je w naszych systemach.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszego dokumentu polityki prywatności jest przekazanie Państwu informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej i związanych z nią usług. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

1.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (w skrócie: „dane”) w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail itp.

1.2. ADMINISTRATOR

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO jest: RattaNeo Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

1.3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, w świetle obowiązujących przepisów posiadają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swych danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych; oraz
 • Prawo do sprzeciwu.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rozpatrując Państwa wnioski związane z powyższymi prawami, możemy zwrócić się do Państwa o dowód tożsamości. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych znaleźć można w punkcie 3.1​.

1.3. ODBIORCY (INFORMACJE OGÓLNE)

Oprócz odbiorców wymienionych w ustępie dotyczącym odbiorców w rozdziałach poniżej, zgromadzone dane przekazujemy do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych podmiotów powiązanych lub do zewnętrznych usługodawców czy też podmiotów przetwarzających dane na zlecenie zgodnie z określonym celem przetwarzania. Dane te są również przekazywane do następujących odbiorców:

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy platform/usług hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług analitycznych z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

- Organy państwowe: W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia dotyczących Państwa informacji, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym władzom lub organom ścigania w świetle: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

Dalsze informacje znaleźć można w ustępach dotyczących odbiorców w poszczególnych rozdziałach.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ WITRYNY

Dane osobowe gromadzimy już na etapie odwiedzania i korzystania z naszej witryny internetowej. W niniejszym rozdziale znaleźć można więcej informacji o procesach i narzędziach specyficznych dla witryny, zwłaszcza pochodzących od partnerów zewnętrznych. Więcej informacji na temat procesów, które mogą zachodzić także poza systemami pracującymi w sieci, zawarto w rozdziale 3.

2.1 HOSTING

Cel / Informacje:
Podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się ani nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera, a które są ze względów technicznych niezbędne do wyświetlania Państwu naszej witryny oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa działania witryny.

Odbiorcy:
- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy platform/usług hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.3 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Pliki dziennika są usuwane po 7 dniach.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

2.2 FUNKCJE LOGOWANIA

Witryna ta może udostępniać opisane poniżej różne funkcje logowania.

2.2.1 SCENTRALIZOWANY PROFIL LOGOWANIA

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna internetowa może udostępniać Państwu scentralizowany profil logowania, jeśli funkcja ta jest aktywna na witrynie. Wymaga ona osobnej zgody podczas procesu rejestracji. Podczas rejestracji, RattaNeo Sp. z o.o. zapewnia Państwu możliwość utworzenia konta z hasłem (profil logowania). Rzeczony profil logowania zostanie utworzony w scentralizowanej bazie danych profili logowania marki i będzie weryfikował, czy są Państwo prawowitym właścicielem konta i/lub adresu e-mail. Baza danych logowania jest zasadniczo połączona wyłącznie z usługą, do której się Państwo rejestrują i obsługuje wyłącznie część weryfikacyjną profilu logowania. 

Administrator:
Za profil scentralizowany odpowiada RattaNeo Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

Dane kontaktowe: ​office@rattaneo.com

Odbiorcy:
Dostawca platformy / usług hostingu. Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.3 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Państwa profil logowania zostanie automatycznie usunięty po usunięciu Państwa lokalnego konta dla danej marki na witrynie internetowej, na której się Państwo zarejestrowali, chyba że będzie to sprzeczne z prawnymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych lub przedawnieniem. W przypadku, gdy są Państwo zarejestrowani za pomocą danego profilu logowania na więcej niż jednym koncie lokalnym dla danej marki, Państwa profil logowania zostanie usunięty po usunięciu wszystkich kont lokalnych dla danej marki. Automatyczne usuwanie kont lokalnych dla danej marki następuje zazwyczaj po 24 miesiącach nieaktywności.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda; scentralizowany profil logowania)Jeśli utworzyli Państwo dany profil logowania bez rejestracji konta lokalnego dla danej marki, zostanie on automatycznie usunięty w ciągu jednego dnia.

2.3 OCENY I RECENZJE

Cel / Informacje:
Użytkownicy mogą mieć możliwość wystawiania ocen i opinii o produktach, procesach lub innych ocen w ramach możliwości witryny zgodnie z warunkami korzystania z witryny. W związku z tym gromadzimy dane przekazane nam przez Państwa podczas przesyłania treści stanowiących ocenę i opinię.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest, aby mogli Państwo wyrażać swoje swobodne opinie o produktach i aby recenzje te mogły pojawiać się w witrynach internetowych osób trzecich w sposób anonimowy (opatrzone pseudonimem).W przypadku, gdy niniejsza witryna wymaga wyraźnej zgody na podanie danych wrażliwych, będziemy również przetwarzać informacje wrażliwe (np. zdjęcia lub treści stanowiące opisy) dotyczące Państwa stanu zdrowia lub dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, zwłaszcza w przypadku recenzji produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry.

Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu opublikowania i zapisania Państwa recenzji i oceny na naszej witrynie zgodnie z naszymi warunkami korzystania z witryny. Państwa recenzja zostanie opublikowana pod Państwa pseudonimem. Recenzja może zostać sprawdzona przed publikacją. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, jeśli zostaną one uznane przez osoby trzecie za niezgodne z prawem. Więcej informacji znaleźć można w naszych warunkach korzystania z witryny.

Dane dostarczone przez Państwa wykorzystujemy również w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, celem zapewnienia, że Państwa ocena nie jest wydawana w oparciu o oszustwo, programy automatyczne czy robotyczne. Dlatego też możliwe jest, że otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o weryfikację adresu poczty elektronicznej, chyba że zalogowali się Państwo za pomocą konta użytkownika.

- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Dostawca usług zapobiegania oszustwom (do publikacji na witrynie internetowej strony trzeciej).

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.3 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Sprzeciw:
Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po usunięciu konta użytkownika lub po otrzymaniu stosownej prośby. Dane osobowe użytkowników, którzy otrzymali jedynie e-mail weryfikacyjny lub nie posiadają konta użytkownika, zostaną usunięte lub zanonimizowane po złożeniu odpowiedniego wniosku o usunięcie. Opublikowane recenzje będą zazwyczaj widoczne pod opublikowanym nickiem/pseudonimem, chyba że odrębnie zażądają Państwo ich usunięcia.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora)

2.4 PLIKI COOKIE/NARZĘDZIA

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie/narzędzia, takie jak piksele, pamięci lokalne, znaczniki, identyfikatory lub usługi zewnętrzne (zwane dalej „Plikami cookie/narzędziami”), które są używane podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę w Państwa urządzeniu w celu zapisania pewnych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy kolejnej wizycie w naszej witrynie na tym samym urządzeniu, informacje zapisane w plikach cookie zostaną przesłane do naszej witryny („Plik cookie strony pierwszej”) lub do innej witryny, do której należy plik cookie („Plik cookie strony trzeciej”).

Dzięki zapisanym i zwróconym informacjom dana witryna może rozpoznać, że już ją Państwo odwiedzili i uzyskali do niej dostęp za pomocą przeglądarki używanej na danym urządzeniu. Używamy tych informacji, aby móc zaprojektować i wyświetlić witrynę w optymalny sposób, zgodnie z Państwa preferencjami. W związku z tym na Państwa urządzeniu identyfikowany jest wyłącznie sam plik cookie. Poza powyższym zakresem dane osobowe będą zapisywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub jeśli będzie to bezwzględnie konieczne dla odpowiedniego korzystania z oferowanych i udostępnianych Państwu usług.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie/narzędzi, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 • Typ A: Pomiar techniczny/analiza odbiorców – celem zapewnienia, że żądana usługa może być świadczona; obejmuje podstawowe funkcje analityczne. (Zgoda nie jest konieczna zgodnie z dyrektywą o 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej).
 • Typ B: Funkcjonalne i wydajnościowe – dodatkowe narzędzia służące do pomiaru wydajności/atrakcyjności naszej witryny oraz do zapewnienia dalszych dodatkowych (spersonalizowanych) funkcji.
 • Typ C: Marketingowe – narzędzia do tworzenia profili marketingowych na podstawie zachowań użytkowników.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w opisie narzędzi wdrożonych na naszych witrynach internetowych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli niniejsza witryna korzysta z platformy do zarządzania zgodami, można na niej znaleźć dodatkowe informacje.

Należy pamiętać, że narzędzia wymienione w poniższym punkcie mogą nie być stale w użyciu.

 

 

2.4.1 GOOGLE ANALYTICS

Cel / Informacje:

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Konfiguracja narzędzia Google Analytics została przez nas zmieniona w celu realizacji funkcji wyłącznie pomiarowej, chyba że udzielono odrębnej zgody na dalsze funkcje reklamowe.

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje specyficzną formę pliku cookie, który jest przechowywany na Państwa komputerze i umożliwia analizę korzystania przez Państwa z naszej witryny. Pliki cookie wykorzystywane przez narzędzie Google Analytics do celów pomiarowych są plikami cookie pierwszej kategorii, co oznacza, że wartości tych plików dotyczące osób, których dane dotyczą będą różne dla każdego klienta (tzn. nie ma jednego identyfikatora pliku cookie narzędzia Google Analytics, który byłby używany we wszystkich witrynach korzystających z narzędzia Google Analytics). Informacje o Państwa korzystaniu z niniejszej witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zwracamy uwagę, że narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone na niniejszej witrynie internetowej o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresów IP (tzw. maskowanie IP). Ze względu na anonimizację adresu IP na niniejszej witrynie, Państwa adres IP jest skracany przez Google na terytorium UE i państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Firma Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z niniejszej witryny w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania sposobu korzystania z naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa. Ponadto uzyskujemy informacje o funkcjonalności naszej witryny (np. w celu wykrywania problemów z poruszaniem się po niej).

Konfigurując narzędzie Google Analytics upewniliśmy się, że Google otrzymuje te dane jako podmiot przetwarzający, a zatem nie może ich wykorzystywać do własnych celów. Konfiguracja narzędzia „Google Analytics Advertising Features” jest niezależna od powyższego i została opisana w odpowiednim rozdziale poniżej, pod warunkiem, że jest ona również używana w niniejszej witrynie.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Warunki korzystania z usługi Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html​, Ogólne omówienie zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en​, a także polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en​.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.2 TESTY A/B

Cel / Informacje:
Na niniejszej witrynie internetowej przeprowadza się również analizy zachowań użytkowników pomocą tzw. testów A/B. Możemy prezentować Państwu nasze witryny internetowe z nieco inną zawartością, w zależności od zaszeregowania Państwa profilu. Pozwala nam to analizować i regularnie ulepszać nasze usługi oraz czynić je bardziej interesującymi dla Państwa.

Na potrzeby tych analiz na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Zgromadzone w ten sposób informacje są przechowywane wyłącznie na serwerze znajdującym się na terenie UE. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Przed przeprowadzeniem analiz, adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, tak aby wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przez nas gromadzonymi.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Dane są udostępniane naszym dostawcom usług analitycznych z siedzibą na terenie UE.

Usunięcie / zgłoszenie sprzeciwu:

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 2 lat (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy. Narzędzie to można wyłączyć w ustawieniach plików cookie​.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.3 GOOGLE ADS (DAWNIEJ GOOGLE ADWORDS)

CEL / INFORMACJE:

Google Ads Conversion

Korzystamy z usług Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą reklam (tzw. Google Ads) na zewnętrznych witrynach internetowych. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani prezentowaniem Państwu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla Państwa oraz aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, za pomocą których można mierzyć pewne parametry służące do pomiaru skuteczności działań, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu. W przypadku tego pliku cookie jako wartości analityczne zazwyczaj przechowywane są: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w danym miejscu (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazanie, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania reklam w przyszłości).

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone witryny klienta usługi Ads, a plik cookie zapisany na jego urządzeniu nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na daną witrynę. Każdemu klientowi usługi Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na witrynach internetowych klientów usługi Ads. W ramach wyżej wymienionych działań reklamowych nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Od firmy Google otrzymujemy jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy ustalić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych związanych z korzystaniem z materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować tożsamości użytkowników na podstawie tych informacji.

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są gromadzone w wyniku korzystania z tego narzędzia przez Google, i w związku z tym przekazujemy Państwu następującą informację zgodnie z naszą wiedzą: Dzięki wdrożeniu konwersji w ramach usługi Ads, Google otrzymuje informacje, że pragnęli Państwo skorzystać z danej części naszej oferty internetowej lub kliknęli na informację nas dotyczącą. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że dostawcy usług internetowych uzyskają i zapiszą Państwa adres IP.

Remarketing w reklamach Google Ads

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Funkcja remarketingu umożliwia nam prezentowanie użytkownikom naszej witryny reklam opartych na ich zainteresowaniach w innych witrynach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „reklamy Google” lub w innych witrynach). W tym celu analizuje się interakcje użytkowników na naszej witrynie, np. oferty, którymi użytkownicy był zainteresowani, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy nawet po odwiedzeniu naszej witryny na innych stronach. W tym celu Google zapisuje pliki cookie w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Wspomniany plik cookie jest wykorzystywany do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Liczba ta służy do jednoznacznego identyfikowania przeglądarki internetowej na danym urządzeniu.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.4 FUNKCJE REKLAMOWE W RAMACH USŁUGI GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta również z rozszerzonych funkcji Google Analytics (Funkcje reklamowe Google Analytics) w uzupełnieniu do funkcji standardowych. Funkcje reklamowe Google Analytics zaimplementowane w niniejszej witrynie obejmują:

 • Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google
 • Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics
 • Odbiorcy na potrzeby remarketingu - w oparciu o określone zachowania, dane demograficzne i dane dotyczące zainteresowań; udostępnianie tych list na potrzeby usługi Google Ads
 • Usługi zintegrowane, które wymagają gromadzenia danych przez Google Analytics w celach reklamowych, w tym gromadzenia danych za pomocą reklamowych plików cookie i identyfikatorów

Dlatego też, w celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookie pierwszej kategorii (np. pliki cookie Google Analytics) oraz reklamowe pliki cookie i identyfikatory firmy Google.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.5 MENEDŻER KAMPANII GOOGLE

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna korzysta również z narzędzia marketingu internetowego: menedżera kampanii Google. Menedżer kampanii używa plików cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez danego użytkownika. Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, oraz do zapobiegania ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto, Menedżer kampanii może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania danych dotyczących tzw. konwersji związanych z żądaniami reklamy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę obsługiwaną przez Menedżera kampanii, a następnie odwiedza witrynę internetową reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu.

Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google po odwiedzeniu naszej witryny. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia, w związku z czym przekazujemy Państwu następującą informację zgodnie z naszą wiedzą: Wdrażając narzędzie Menedżera kampanii, Google otrzymuje informacje, że wywołali Państwo określoną część naszej oferty internetowej lub kliknęli na pochodzącą od nas reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że dostawcy usług internetowych uzyskają i zapiszą Państwa adres IP.

Ponadto, pliki cookie związane z Menedżerem kampanii (np. o nazwie DoubleClick lub Floodlight) pozwalają nam ustalić, czy wykonują Państwo określone działania na naszej witrynie (witrynach) po obejrzeniu jednej z naszych reklam wyświetlanych w oknie/reklam wideo w Google lub na innych platformach za pośrednictwem Menedżera kampanii lub po kliknięciu takiej reklamy (śledzenie konwersji). Menedżer kampanii wykorzystuje ten plik cookie do ustalenia treści, z którymi Państwo wchodzili w interakcje na naszej witrynie (witrynach), celem późniejszego kierowania do Państwa spersonalizowanych reklam.

Stosowane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

 

2.4.6 (WITRYNA INTERNETOWA) FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES / CONVERSION („FACEBOOK PIXEL”)

Cel / Informacje:
Witryna wykorzystuje tak zwany „Facebook Pixel” oraz Conversions API sieci społecznościowej „Facebook” autorstwa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) w następujących celach:

 • Facebook (witryna) Custom Audiences

W celach remarketingowych korzystamy z usługi Facebook Pixel i interfejsu API Conversions, celem ponownego kontaktu z Państwem w ciągu 180 dni. Umożliwia nam to wyświetlanie użytkownikom witryny internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach („Facebook Ads”), gdy odwiedzają oni sieć społecznościową „Facebook” lub inne witryny internetowe również korzystające z tego narzędzia. W ten sposób realizujemy interes polegający na wyświetlaniu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby nasza witryna lub oferty były dla Państwa bardziej interesujące.

 • Konwersja poprzez serwis Facebook

Korzystamy również z usługi Facebook Pixel oraz interfejsu API Conversions, aby mieć pewność, że nasze reklamy w ramach usługi Facebook Ads odpowiadają Państwa potencjalnemu zainteresowaniu i nie są irytujące. Za pomocą usługi Facebook Pixel możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą witrynę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym (Facebook Pixel i Conversions API), Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie wymagających Państwa zgody. Dzięki integracji usługi Facebook Pixel i wykorzystaniu Conversions API, Facebook otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią witrynę do nas należącą lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Państwa konta.

Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się w ramach stosowanej przez firmę Facebook polityki przetwarzania danych​. Szczególne informacje i szczegóły dotyczące usługi Facebook Pixel, interfejsu API Conversions oraz jego funkcji znaleźć można również w obszarze pomocy serwisu Facebook.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Współadministrowanie danymi osobowymi

Za gromadzenie i przekazywanie danych w ramach tego procesu odpowiadamy wspólnie z firmą Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta). Obejmuje to następujące cele:

 • Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam oraz ich optymalizacja
 • Dostarczanie wiadomości handlowych i związanych z transakcjami (np. za pośrednictwem komunikatora Messenger)

Następujące procesy nie są zatem objęte współadministracją:

 • Za proces, który odbywa się po zebraniu i przesłaniu danych, odpowiada wyłącznie Meta.
 • Przygotowywanie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej jest realizowane jako podmiot przetwarzający, a zatem podlega naszej odpowiedzialności.

Zawarliśmy z firmą Meta odpowiednią umowę o współadministracji, z którą można zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum​. Umowa ta określa odpowiednie obowiązki w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do współadministracji.

Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w firmie Meta znaleźć można tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy​.

Uzgodniliśmy z firmą Meta, że Meta może być wykorzystywana jako podmiot kontaktowy do celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (​patrz rozdział 1.3​). Bez uszczerbku dla powyższego, jurysdykcja prawna w zakresie praw osób, których dane dotyczą nie jest ograniczona.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Meta, w tym jego podstawy prawnej oraz dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, znaleźć można pod następującym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy​. Dane są przekazywane w ramach współadministracji na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje na temat warunków bezpieczeństwa danych znaleźć można tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms oraz na temat przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych znaleźć można tutaj https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można wyłączyć za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​, a w przypadku użytkowników zalogowanych - pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#​.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

 

 

2.4.7 PINTEREST PIXEL

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje narzędzie „piksel” sieci społecznościowej Pinterest do celów remarketingu, celem możliwości kierowania do Państwa lub do innych witryn również korzystających z tej metody określonych przekazów.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest, gdy tylko wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie wymagających zgody. Dzięki wdrożeniu piksela Pinterest, Pinterest otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie Pinterest, Pinterest może przypisać wizytę do Państwa konta.

Oprócz adresu IP i identyfikatora marketingowego Pinterest otrzymuje również informacje o używanym urządzeniu końcowym, odwiedzanej witrynie internetowej oraz czasie i może przypisać te dane do konta Pinterest. Pinterest przetwarza te dane na własną odpowiedzialność. Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Pinterest.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy wyłącznie plików cookie utworzonych za pośrednictwem niniejszej witryny).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

 

 

2.4.8 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Cel / Informacje:
Na naszych witrynach internetowych wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest), w szczególności przycisk „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym” portalu Facebook, którego witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebooka używamy także wtyczek serwisu Twitter (Dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i Pinterest (Dostawca: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia).

Ze względu na ochronę danych osobowych świadomie zrezygnowaliśmy z umieszczania na naszych witrynach internetowych bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych. Zamiast tego stosujemy rozwiązanie „Shariff”. Za pomocą Shariff możemy sami określić, kiedy i czy dane są przekazywane operatorowi danego portalu społecznościowego. Z tego powodu po wejściu na naszą witrynę internetową nie następuje automatyczna transmisja danych do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Pinterest. Dane będą przekazywane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy dobrowolnie klikną Państwo odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając odpowiedni przycisk (np. „Przekaż dalej”, „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym”) zgadzają się Państwo na utworzenie przez Państwa przeglądarkę łącza do serwerów odpowiedniej sieci społecznościowej i przekazania danych dotyczących użytkowania do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i odwrotnie. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych, które są następnie gromadzone przez sieci społecznościowe.

Operatorzy sieci społecznościowych przechowują dane zebrane o Państwie jako profile użytkownika i wykorzystują je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryn internetowych bazującego na zapotrzebowaniu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy bazującej na zapotrzebowaniu oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej witrynie. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili Państwa, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo skontaktować się z odpowiednimi dostawcami wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa.

Odbiorcy:
Główni usługodawcy:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia

- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

- Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Za usunięcie danych odpowiadają główni usługodawcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.9 FILMY NA YOUTUBE

Cel / Informacje:
W naszej witrynie internetowej zastosowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na witrynie http://www.YouTube.com i które mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny internetowej. Wszystkie te funkcje objęte są „rozszerzonym trybem ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwie jako użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie kliknie on na film w celu rozpoczęcia jego odtwarzania. Wyłącznie podczas odtwarzania filmów dane, o których mowa w kolejnym akapicie, będą przekazywane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Odtwarzając filmy, YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej witryny i może umieścić na niej dalsze narzędzia do celów marketingowych. Jeśli są Państwo zalogowani w usłudze Google, Państwa informacje będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Za usunięcie danych odpowiadają główni usługodawcy.

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.10 MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna korzysta z menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryn internetowych za pomocą interfejsu. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są przechowywane żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei w razie potrzeby gromadzą dane. Menedżer tagów Google nie posiada jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich tagów śledzenia, jeśli są one wdrożone za pomocą funkcji menedżera tagów Google.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Menedżer tagów Google nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

 

 

 

 

2.4.11 HOTJAR

Informacje / Cel:
Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz optymalizować usługi i doświadczenia z korzystania z witryny. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza klikają, co im się podoba, a co nie itd.), umożliwiając nam budowanie i utrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Państwa sesji i przechowywany w formie pozbawionej cech umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (wyłącznie kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny. Nagrania z usługi Hotjar nie mogą rejestrować Państwa danych osobowych, takich jak dane logowania do konta lub szczegóły płatności, ponieważ przekazy tekstowe nie są przechowywane.

Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w Państwa pseudonimizowanym profilu. Usługa wykorzystuje pliki cookie do odtworzenia sesji; firma Hotjar jest objęta umownym zakazem sprzedaży danych zgromadzonych w naszym imieniu.

Pliki cookie/narzędzia: Typ B. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:

Główny usługodawca: Hotjar Ltd., Malta

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Tymczasowo przechowujemy adresy IP osób odwiedzających naszą Witrynę w celu uzyskania danych dotyczących wydajności (tj. danych związanych z działaniem naszego Oprogramowania w Witrynie) oraz w celu monitorowania i śledzenia błędów aplikacji. Nigdy nie uzyskujemy dostępu do tych adresów IP, jeśli nie jest to konieczne ze względów operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem. Takie adresy IP są automatycznie usuwane w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych.

Nagrania z Hotjar są usuwane po każdej sesji.

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj​.

Okres ważności plików cookie: do 365 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.12 GOOGLE RECAPTCHA

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna w określonych przypadkach wykorzystuje narzędzie Google reCAPTCHA v2, aby uniknąć wykorzystania pól tekstowych przez programy zautomatyzowane / robotyczne. Pomaga to zapewnić naszej witrynie bezpieczeństwo i uniknąć niechcianych wiadomości po stronie jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i realizuje nasz obowiązek prawny.

Gromadzone dane to informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania, takie jak dane urządzenia i aplikacji oraz wyniki kontroli integralności. Dane te zostaną przesłane do firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dane te nie będą wykorzystywane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Więcej informacji znaleźć można w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy​. Dalszą dokumentację znaleźć można tutaj: https://developers.google.com/recaptcha/https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:

Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Okres ważności plików cookie: do 24 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego)
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora)

2.4.13 FRIENDLY CAPTCHA

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna w określonych przypadkach korzysta z narzędzia Friendly Captcha, aby uniknąć wykorzystania pól tekstowych przez programy zautomatyzowane / robotyczne. Pomaga to zapewnić naszej witrynie bezpieczeństwo i uniknąć niechcianych wiadomości po stronie jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i realizuje nasz obowiązek prawny.

Więcej informacji: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Friendly Captcha GmbH, Niemcy.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Adres IP jest niezwłocznie anonimizowany po zgromadzeniu danych.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego)
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora)

2.4.13 PIKSEL TIKTOK

Cel / informacja:
Ta strona internetowa korzysta z tzw. piksela TikTok sieci społecznościowej TikTok (dla UE: TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, Londyn, EC2Y 5EB, Wielka Brytania). Umożliwia to ponowny kontakt z użytkownikami naszej strony internetowej, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową TikTok.

Za pomocą piksela TikTok Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami TikTok, jeśli tylko wyrazisz zgodę na używanie plików cookie wymagających wyrażenia zgody. Piksel otrzymuje informację, że odwiedziłeś(-łaś) określoną stronę na naszej witrynie lub kliknąłeś(-łaś) jedną z naszych reklam.

TikTok następnie wykorzystuje te dane, aby wyświetlać swoim użytkownikom ukierunkowane i spersonalizowane reklamy oraz tworzyć profile użytkowników oparte na ich zainteresowaniach. Dane zebrane od użytkowników są anonimowe oraz niewidoczne dla Beiersdorf i służą wyłącznie do pomiaru skuteczności reklam.

TikTok otrzymuje również Twój adres IP i inne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak identyfikator marketingowy, urządzenie końcowe, z którego korzystasz, odwiedzana witryna i czas. TikTok wykorzystuje te dane do identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej i powiązania ich działań z kontem użytkownika TikTok.

TikTok przetwarza te dane na własną odpowiedzialność od momentu przesłania. Nie mamy wpływu na ich dalsze przetwarzanie przez TikTok.

W celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób TikTok zbiera, wykorzystuje i chroni informacje zebrane za pomocą piksela TikTok, zapoznaj się szczegółowo z polityką prywatności dla użytkowników TikTok.

Żywotność plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).
Pliki cookie / narzędzia: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w zakładce ​„Pliki cookie / narzędzia“​.

Odbiorcy:
TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia oraz TikTok Information Technologies UK Limited, z siedzibą pod adresem 6th Floor, One London Wall, Londyn, EC2Y 5EB, Wielka Brytania

Wspólna odpowiedzialność:
Za zbieranie i przesyłanie danych w ramach tego procesu ponosimy odpowiedzialność wraz z TikTok Technology Limited, z siedzibą 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia (TikTok). Dotyczy to następujących celów:

 • Pomiary i raportowanie statystyk

Wspólnym przetwarzaniem nie jest zatem objęte przetwarzanie związane z następującymi celami:

 • Określanie i poprawianie trafności reklam dla osób fizycznych
 • Optymalizacja dostarczania reklam przez TikTok
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, badania i rozwój w celu utrzymania i poprawy integralności produktów oraz usług TikTok.

Zawarliśmy z TikTok odpowiednią umowę dotyczącą wspólnej odpowiedzialności, którą można znaleźć tutaj:

https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms​.
Określa ona właściwe zobowiązania związane z wypełnieniem obowiązku wynikającego z RODO w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności. Dane kontaktowe odpowiedzialnej firmy i inspektora ochrony danych TikTok można znaleźć tutaj:
https://www.tiktok.com/about/contact​?

https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

Uzgodniliśmy z TikTok, iż TikTok może być używany jako punkt kontaktowy do korzystania z praw osób zainteresowanych. Niezależnie od tego jurysdykcja praw osób zainteresowanych nie jest ograniczona.

Dane przekazujemy w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 (1) f RODO.

Możliwy jest transfer danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie gwarancje zawarte zostały tzw. standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony ma również zastosowanie do państw trzecich / przedsiębiorstw, w przypadku których podjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Więcej informacji można znaleźć tutaj: ​https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de​.

Pozostali odbiorcy wymienieni są w ustępie 1.4. dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie danych / wycofanie zgody:
Możesz dezaktywować narzędzie za pomocą ustawień plików cookie tutaj.

Żywotność plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej witryny).

Podstawa prawna:

art. 6 (1) a RODO (zgoda)

3. INNE OFEROWANE USŁUGI (INTERNETOWE I NIE INTERNETOWE)

Oprócz korzystania z naszej witryny internetowej w Internecie, oferujemy różne inne usługi, w związku z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe również poza siecią.

Wbrew postanowieniom punktu 1.2​, w niektórych przypadkach funkcje administratora w zakresie usług oferowanych poniżej sprawuje spółka RattaNeo Sp. z o.o., która została już Państwu wskazana w komunikacie. Jeśli zatem następuje odniesienie do fragmentów niniejszej polityki prywatności, np. poprzez łącze, a Administrator został już wskazany, np. w stopce/podpisie wiadomości e-mail lub karty kampanii, osoba ta jest Administratorem w świetle Art. 4 nr 7 RODO.

3.1 KONTAKT/KOMUNIKACJA/WSPÓŁPRACA

Cel / Informacje:
Podczas komunikowania się i/lub współpracy z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej, platformy wymiany danych, np. jako konsument, osoba przeprowadzająca badania, partner biznesowy lub klient, podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu lub dane osobowe przekazane podczas rozmowy) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu np. udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub w celu prowadzenia korespondencji biznesowej.

Jeśli chodzi o współpracę z naszymi dostawcami, wdrożyliśmy proces oceny wewnętrznej, który w naszym uzasadnionym interesie ma na celu poprawę relacji biznesowych poprzez opracowanie „planu działania”. Z reguły przetwarzamy wyłącznie informacje o firmie, lecz istnieje możliwość wyciągnięcia wniosków dotyczących Państwa jako osoby kontaktowej, jeśli komunikacja z dostawcami zostanie zbadana pod kątem czasu reakcji, niezawodności i przejrzystości.

W przypadku kontaktu telefonicznego z nami jako konsumentem możemy zapytać, czy rozmowa telefoniczna może być nagrywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi oraz do celów szkoleniowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na nagrywanie, będziemy przetwarzać wszystkie informacje, którymi podzielili się z nami Państwo podczas rozmowy (treść przekazu, ewentualnie także dane wrażliwe (dotyczące zdrowia), w tym Państwa numer telefonu i inne dane osobowe).

W przypadku przetwarzania danych powstałych w trakcie komunikacji, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi, w celu wewnętrznej weryfikacji lub zgodnie z odpowiednim żądaniem komunikacyjnym.

Odbiorcy i źródła:
W celu zwalczania terroryzmu są Państwo prawnie zobowiązani do porównywania gromadzonych danych z listami sankcji. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane również w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących weryfikacji występowania na takich listach. Ponadto w Grupie Beiersdorf przetwarzamy Państwa dane w celu zapobiegania przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenia dochodzeń w tym zakresie, oceny i kontroli ryzyka, komunikacji wewnętrznej oraz w odpowiednich celach administracyjnych. Jeśli firma stowarzyszona zgłosi potrzebę współpracy z Państwem jako dostawcą, podzielimy się z nią naszymi doświadczeniami ze współpracy z Państwem.

Jeśli są Państwo partnerem biznesowym, porównamy Państwa dane z opublikowanymi listami nieuczciwych dostawców (np. listami ostrzegawczymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnych płatności. W niektórych przypadkach (np. przy zawieraniu umów) regularnie sprawdzamy również Państwa zdolność kredytową. Naszym uzasadnionym interesem jest minimalizacja ryzyka finansowego. W tym celu współpracujemy z agencjami kredytowymi, od których otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do agencji kredytowych.

Jeśli są Państwo klientem lub partnerem biznesowym, może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych potencjalnym nabywcom w ramach transakcji firmowej. W trakcie badania due diligence przetwarzane są zazwyczaj dane zanonimizowane. W szczególnych, indywidualnych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być jednak konieczne. Nasz uzasadniony interes polega na przeprowadzeniu transakcji gospodarczej.

Dodatkowo przekazujemy dane do następujących odbiorców:

 • Dostawcy usług dla klientów/konsumentów
 • Dostawca platformy / usług hostingu.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Sprzeciw:
Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, chyba że istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych lub muszą być przestrzegane okresy przedawnienia.

W przypadku zapytań kierowanych przez konsumentów za pośrednictwem naszego wewnętrznego narzędzia do zarządzania konsumentami dane osobowe są zazwyczaj usuwane po upływie jednego roku, o ile nie obowiązują inne prawne okresy przechowywania. W drodze wyjątku dane będą przechowywane dłużej, jeżeli okażą się one niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Nagrania rozmów będą przechowywane maksymalnie przez 90 dni.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tych procesów zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4​.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie odbywa się w kontekście umowy lub
jest niezbędne do wykonania umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora)

3.2 BIULETYN INFORMACYJNY

Cel / Informacje:
Biuletyn zawiera nowości, oferty i dodatkowe informacje na temat wybranych marek firmy RattaNeo Sp. z o.o. Zapisując się do biuletynu, będą Państwo otrzymywali, zgodnie z udzieloną w poszczególnych przypadkach zgodą, spersonalizowane informacje o produktach, usługach lub propozycje udziału w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po zapisaniu się do biuletynu otrzymują Państwo biuletyn dostosowany do Państwa potrzeb (jeżeli biuletyn jest „spersonalizowany”, „zindywidualizowany” lub „dostosowany do potrzeb”). Oceniamy Państwa zachowania związane z zakupami i kliknięciami na naszych witrynach internetowych lub w biuletynie, aby sporządzać istotne dla Państwa informacje.

Jeżeli niniejsza witryna oferuje program lojalnościowy, biuletyn stanowi część programu lojalnościowego.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Zewnętrzne firmy obsługujące biuletyn

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Zgromadzone dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 24 miesiącach, jeśli odbiorcy nie odpowiadają już na biuletyn, np. nie otwierają go (brak aktywności). W celu rezygnacji z otrzymywania biuletynu, można w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania. Należy kliknąć łącze zawarte w każdym biuletynie, po czym zostaną Państwo poprowadzeni przez proces rezygnacji z subskrypcji - lub przesłać nam swoją rezygnację pocztą elektroniczną.

Jeżeli Państwa profil nie został zweryfikowany w ramach tzw. procesu podwójnej zgody (double opt-in), zostanie on usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3.3 KAMPANIE (NP. LOTERIE, TESTY PRODUKTÓW)

Cel / Informacje:
W przypadku, gdy biorą Państwo udział w loteriach lub podobnych kampaniach, podawane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do przeprowadzenia kampanii. Więcej informacji na temat celów przetwarzania znaleźć można w odpowiednich regulaminach kampanii.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Dostawca usług spedycyjnych (np. do wysyłania próbek, cen)

- Zewnętrzne agencje wspierające kampanie

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Państwa dane zostaną usunięte po finalizacji kampanii (zob. warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych lub przedawnieniem.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

3.4 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Moje RattaNeo

Cel / Informacje:

Celem Programu Lojalnościowego jest personalizacja Państwa doświadczenia jako członka Moje RattaNeo. Po zarejestrowaniu się w naszym programie lojalnościowym (online bądź offline), będą Państwo otrzymywać indywidualnie dopasowane i spersonalizowane materiały, takie jak osobisty magazyn klienta czy oferty specjalne. np. mailem, pocztą, sms’em bądź w formie reklamy internetowej za pośrednictwem naszych własnych kanałów bądź kanałów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe (np. Facebook). W tym celu wykorzystujemy podane przez Państwa dane kontaktowe (np. adres mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz wszelkie inne dane kontaktowe powiązane z Państwa profilem w mediach społecznościowych. Takie dane kontaktowe zostaną powiązane w haszowanej (zaszyfrowanej) formie z dostawcami mediów społecznościowych.

Abyśmy mogli zapewnić Państwu odpowiednio spersonalizowane doświadczenie – tj., w odpowiednim momencie, za pośrednictwem odpowiedniego kanału, z odpowiednią treścią i właściwym, spersonalizowanym przekazem – łączymy Państwa dane i wzbogacamy je o dodatkowe informacje, np. dane geolokalizacyjne oraz dane profilowe ze wszystkich punktów kontaktowych, wliczając w to witryny internetowe i media społecznościowe.

W tym celu analizujemy również (wcześniejszą) ilość Państwa kliknięć, otwarć maila, a także dokonanych przez Państwa zakupów jak i aktywność na naszej oraz innych witrynach / w aplikacjach, na witrynach mediów społecznościowych (np. w kontekście zamieszczonych tam reklam) bądź w ramach newslettera, tak aby dostosować do Państwa odpowiednie treści. Na tej podstawie możemy się również dowiedzieć, czy są Państwo aktywnym użytkownikiem lub automatycznie usunąć Państwa konto w razie braku aktywności (patrz poniżej). Dodatkowo wykorzystujemy takie dane, aby skontaktować się z Państwem bezpośrednio, uwzględniając rozpoczęte bądź dokonane przez Państwa transakcje zakupu. Na tej podstawie tworzymy profil użytkownika, tak aby móc opracować treści odpowiednio spersonalizowane dla Państwa.

I na koniec wykorzystujemy również Państwa dane do analizy i poprawy skuteczności naszych usług. Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane i wykorzystywane do celów przeprowadzania analiz rynku oraz do celów informacyjnych związanych z produktami. Obejmuje to również informacje przekazywane przez Państwa w związku z promocjami/kampaniami.

Odbiorcy:

Przekazujemy zebrane dane do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania bądź do zewnętrznych dostawców usług, podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarto umowę (np. dostawców usług hostingowych, usług wysyłkowych, dostawców usług przetwarzania) w związku z wymaganymi celami (w celu wysyłki magazynu, próbek produktów, materiałów reklamowych, korespondencji, itd.) Dostawcy platform/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W celu wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, uzgodniliśmy z takimi dostawcami standardowe zapisy umowne zgodnie z Artykułem 46 RODO. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Usunięcie / Cofnięcie zgody / Sprzeciw:

Państwa dane zostaną usunięte w momencie, gdy usuną Państwo swoje konto/profil, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem ich przechowywania bądź z ustawowym okresem przedawnienia. Aby usunąć swoje dane, należy zalogować się na konto i użyć dostępnej funkcji usuwania bądź przesłać do nas mailem cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Mają Państwo również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec metod kontaktu bezpośredniego na swoim koncie/profilu, wyłączając taką metodę kontaktu. Mogą Państwo również przesłać do nas swoje żądanie, używając do tego formularza kontaktowego. Usuwamy automatycznie Państwa dane osobowe najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności.

Jeśli Państwa profil nie został zweryfikowany w procesie tak zwanej podwójnej zgody (double opt-in), zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w regulaminie oraz

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, oraz Art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych)

3.5 PRZESYŁKI POCZTOWE

Cel / Informacje:
Jako wybrany klient, partner biznesowy, osoba testująca i/lub konsument będą Państwo również otrzymywać od nas pocztą (listownie) indywidualne informacje o produktach, oferty, nowości i próbki produktów.

Jest to szczególna forma marketingu bezpośredniego, która również leży w naszym uzasadnionym interesie i zwiększa lojalność poprzez dostarczanie wyżej wymienionym osobom informacji na wyłączność.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawca usług komunikacyjnych

- Dostawca usług spedycyjnych

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usunięcie / Sprzeciw:
Państwa dane zostaną usunięte natychmiast po wypisaniu się z bazy danych, chyba że będzie to sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych lub przedawnieniem. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się dalszym wysyłkom, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie lub w poniższym rozdziale dotyczącym sprzeciwu​. Ponadto, Państwa dane osobowe są usuwane automatycznie najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności (np. gdy nie korzystają Państwo z przesłanych kuponów).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

3.6 ANKIETY

Cel / Informacje:
Gdy biorą Państwo udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu opisanym w zgodzie. Zgromadzone dane obejmują pytania dotyczące celu ankiety lub podobnej kampanii, a także dodatkowe informacje społeczno-demograficzne o Państwie. Mogą Państwo wziąć udział w ankiecie bez podawania Państwa tożsamości, chyba że zostało to określone w zgodzie.

W przypadku niektórych badań konieczne jest zapewnienie z technicznego punktu widzenia, że nie jest możliwe dwukrotne wzięcie udziału lub wznowienie badania. Można tego dokonać na przykład za pomocą zindywidualizowanych łączy lub plików cookie.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „​Pliki cookie/narzędzia​”.

Odbiorcy:
- Dostawcy platform / usług hostingu

- Dostawca usług zarządzania konsumentami

- Zewnętrzne agencje obsługujące badania

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en​.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych​.

Usuwanie:
Państwa dane zostaną usunięte po finalizacji badania lub podobnej kampanii (zob. warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych lub przedawnieniem. Zazwyczaj dane są usuwane po dwóch latach.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni (dotyczy wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

 

4. SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody przez Państwa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem..

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na ważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostało przez nas opisane w opisie funkcji/usług. Przy zgłaszaniu takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu rozpatrzymy sytuację i albo wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy na istotne podstawy zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych. O swoim sprzeciwie mogą Państwo poinformować nas pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi administratora danych.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych: pażdziernik 2022 roku.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne


Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: RattaNNaturalny.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: RattaNeo Sp. z o.o. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@rattaneo.com

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Prowadzenie newslettera

Prowadzenie systemu komentarzy

Prowadzenie forum internetowego

Prowadzenie rozmów typu chat online

Obsługa zapytań przez formularz

Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

Realizacja zamówionych usług

Windykacja należności

Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

kurierzy

operatorzy pocztowi

ubezpieczyciele

kancelarie prawne i windykatorzy

banki

operatorzy płatności

organy publiczne

operatorzy systemu komentarzy

operatorzy rozwiązania typu chat online

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 

URZĄDZENIA MOBILNE:

Product added to wishlist
Product added to compare.

Strona RattaNNaturalny.pl korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi sprzedaży na możliwie najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza zgodę na ich użycie.